Property Sale, Bouddha

बौद्ध जोरपाटीमा, जोरपाटी चोकबाट ५०० मी. उत्तरमा

१३ आना जग्गामा बनेको २ तल्ला घर तु बिक्रीमा

बिक्री मुल्य रु. ४,५०,००,०००/- मात्र

सम्पर्क ९८५१०५२०८८, ४०१५७०९